Scientific Reports

Рас­тво­ри­мая мо­че­вая кис­ло­та в физио­ло­ги­че­ских кон­цен­тра­ци­ях об­ла­да­ет хон­дро­про­тек­тор­ным и про­ти­во­вос­па­ли­тель­ным дей­стви­ем

Сни­же­ние уров­ня мо­че­вой кис­ло­ты в сы­во­рот­ке кро­ви — ос­но­ва успеш­но­го ве­де­ния...

Поиск по сайту